Ελληνικά

DECLARATIE privind benefictaril reali Subsemnatul, „ cetatean nascut la data dG , domiciliat in identificat cu C', seria - elberata la data , de cxnre , CNP in caiitate de reprezentant al societätii ...„-..m S.R.L, persoanä juridicä romänä cu sediul in J40f— ,'20_ , CUI prin prezenta; pe proprie räspundere, avänd cunostintä de dispozitiile art326 din CMJI Penal privind faisul in dedaratil, declar umätoarele. - - — unicul beneficiar real al societätij S.R.L.este: . cetatean nascut la data de domiciliat in identificat cu Cl, sena de catre. - tnodalitatea de exercjtare a controlului asupra societätii anternenthonate se in mod direct. prin asociatul unic cu datele de identificarede ma' sus. in confortmtate cu dispozitiile att.4 alin(2) lit a), pct f din Legea nr. 129/2019 pentru prevenjrea $1 spälårii bani/or $i finantärii terotismu/ui; - mé oblig sä comumc Ofictul Nattona,l al Remstru/ui competent tn terrnen de 15 (cincisprezece) zile once modificare retentoare la cele declarate_ Dau prezenta declaratie in conformttate cu prevedenle art 56 din nr 1294019 spre a sem in relatia cu Oficjul National al Rewstrului Come,'tu/ui onun& trebujnta o va cere DECLARANT

Ρουμανικά

DECLARAŢIE privind benefictaril reali Subsemnatul, „cetatean nascut la data dG , domiciliat in identificat cu C ', seria - elberata la data, de cxnre, CNP in caiitate de reprezentând societăți ... „- .. m S.R.L, persoană juridică română cu loc în J40f—, '20_, CUI prezent; pe proprie raspunde, conform prevederilor art326 din CMJI Cauza penala dedaratil, declar umätoarele. - - - singurul beneficiu real pentru S.R.L. . cetatean nascut la data de domiciliat in identificat cu Cl, sena de catre. - tnodalitatea exercitării și controlului societăților supranaturale în mod direct. prin asociatul unic cu datale de identificare ma 'sus. in confortmtate cu dispozitive att.4 alin (2) lit a), pct f din Legea nr. 129/2019 pentru prevenjrea $ 1 spälårii bani / or $ i finantärii terotismu / ui; - mé oblig sä comumc Ofictul Nattona, l al Remstru / ui competent tn terrnen de 15 (cincisprezece) zile once modifare retentoare la cele declarate_ Această declarație este în conformitate cu articolul 56 din precedent nr 1294019 spre a sem in relation to Oficjul National al Rewstrului Come, 'tu / ui onun & trebujnta o va cere DECLARANT

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)